Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO
I OBIEKTÓW ZAMKNIĘTYCH (HALA, SALA GIMNASTYCZNA)
na terenie Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich

obowiązujące od 18 maja 2020 do odwołania
            

1.    Boisko  i zamknięte obiekty sportowe są udostępniane  w  dni powszednie w godzinach 09.00 – 16.00 po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu z Dyrekcją Szkoły.

2.    Z boiska i obiektów zamkniętych mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane pod opieką trenera  w celu realizacji treningu sportowego.

3.    Do przeprowadzenia treningów udostępnia  się wyłącznie: halę i salę oraz bieżnię, boisko do piłki nożnej i koszykówki. Z korzystania wyłącza się plac zabaw, trybuny, ścieżkę gimnastyczną oraz piaskownicę.

4.    Zgłoszenia  prowadzenia zajęć treningowych  może dokonać  trener za pomocą poczty elektronicznej, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie dotyczy określonego obiektu, sprzętu, liczby osób i godzin treningu.     

5.    Zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i stosowania zapisów niniejszego regulaminu.

6.    Na obiekcie może przebywać jedna grupa treningowa, w ustalonych godzinach.. Dopuszczalna liczebność grup:
1)    boisko szkolne - 14 osób + 2 trenerów;
2)    hala sportowa - 16 osób + 2 trenerów;
3)    sala gimnastyczna - 12 osób + trener.

7.    Uczestników zajęć  obowiązują stroje i obuwie sportowe.

8.    Szkoła nie udostępnia:
1)     szatni/przebieralni;
2)    węzła sanitarnego;
3)    źródełka wody.
(korzystanie z toalety możliwe jest w ściśle wyznaczonym miejscu)

9.    Za zawodników podczas treningu odpowiada trener. Wszyscy uczestnicy zajęć muszą przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego,  w tym:
1)    zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy zawodników i trenera podczas treningu, należy jednak pamiętać o tym obowiązku podczas przemieszczania się przed i po zajęciach);
2)    dezynfekcja rąk (przy wejściu i wyjściu z obiektu);
3)    zachowanie dystansu społecznego (odległości  2 m  pomiędzy ćwiczącymi);
4)    posiadania własnych napojów, których opakowania należy po zajęciach zabrać ze sobą.
10.     Za bezpieczeństwo ćwiczących i przydatność przyniesionego sprzętu odpowiedzialny jest
prowadzący zajęcia, który ma również obowiązek sprawdzić stan urządzeń przed rozpoczęciem ćwiczeń.

11.    Po każdych zajęciach wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami  będą dezynfekowane  podczas obowiązkowej,  co najmniej 15 minutowej przerwy. Używany podczas zajęć, przyniesiony osobisty sprzęt sportowy należy dezynfekować we własnym zakresie.

12.    Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń dyrekcji szkoły i jej pracowników.

13.    ZABRANIA się wspinania po jakichkolwiek konstrukcjach (ogrodzeniu, bramkach, koszach do koszykówki, drabinkach ), niszczenia urządzeń, zieleni, zaśmiecania terenu.

14.    ZABRANIA się na terenie obiektu wprowadzania psów, jazdy na rowerze, palenia tytoniu spożywania alkoholu.

15. Za umyślne zniszczenia odpowiedzialność ponoszą osoby korzystające z obiektów.

16. Uczestnikom zajęć łamiącym niniejszy regulamin wstęp na teren boiska i obiekty zamknięte zostanie wzbroniony.