Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

Informujemy, że listy przyjętych do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych dostępne są w systemie rekrutacji elektronicznej oraz wywieszone są w budynku szkoły.

Listy nie będą tym razem publikowane na stronie internetowej szkoły.

 

Jednocześnie informujemy, że z chwilą zakończenia rekrutacji od dnia 22 maja rodzice/opiekunowie prawni mogą składać wnioski papierowe lub elektroniczne o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci.

W aktualnej sytuacji zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną.

Wnioski papierowe będą przyjmowane do dnia 29 maja 2020 r.

Wyrobione karty będą do odbioru w szkole w drugiej połowie sierpnia 2020 r.

Korzystanie z Karty Ucznia i bezpłatnych przejazdów będzie możliwe od 1 września 2020 r.

 

Link  dedykowany wyłącznie dla Szkoły Podstawowej nr 263

https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7af7731a   

 

Aktualny wniosek papierowy o wydanie karty znajduje się pod adresem:

https://www.wtp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/wniosek_o_wydanie_wkm.pdf

 

NOWY Harmonogram rekrutacji do klas 4 sportowych w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2020/2021

 

Data Etap rekrutacji
od do
Postępowanie rekrutacyjne do klas 4 sportowych w szkołach podstawowych
23 marca do 18 maja do godz. 16.00 Składanie wniosków o przyjęcie – uzupełnianie załączników
1 czerwca 7 czerwca

Próba sprawności fizycznej

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

9 czerwca (godz. 13.00) Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
9 czerwca 16 czerwca (do godz. 16.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
17 czerwca (godz. 13.00) Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
od 17 czerwca

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Egzaminy do klas 4 sportowych w Szkole Podstawowej nr 263

W związku ze zmianami w harmonogramie rekrutacji do kas IV przedłużamy możliwość składania podań dla kandydatów do dnia 1.06.2020 roku tj. do dnia egzaminu sprawnościowego.

 

Aby kandydat mógł przystąpić do egzaminu sprawnościowego musi dostarczyć orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o dobrym lub bardzo dobrym stanie zdrowia. Kandydat, który do dnia egzaminu nie dostarczy takiego orzeczenia nie zostanie dopuszczony do egzaminu sprawnościowego.

 

Kandydat ma prawo przystąpić do egzaminu sprawnościowego do wybranych przez siebie dyscyplin z 1 wyboru, 2 wyboru oraz 3 wyboru. Komisja kwalifikuje kandydata do dyscypliny 1 wyboru, w przypadku braku kwalifikacji - do dyscypliny kolejnego wyboru.

 

W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny dlatego kandydaci przychodzą na egzamin w strojach sportowych, ponieważ nie będzie możliwości skorzystania z szatni i węzła sanitarnego.

 

Terminy egzaminów,

które odbędą się na obiektach sportowych SP 263 przy ul. Szegedyńskiej 11

 

data godzina dyscyplina uwagi
1.06.2020 14.00

Taekwondo olimpijskie

test sprawności fizycznej

zbiórka na łączniku szkolnym, kandydaci w strojach sportowych i w maseczkach z zachowaniem dystansu 1,5 czekają na komisję egzaminacyjną

2.06.2020 14.00 Biathlon

test sprawności fizycznej

zbiórka na łączniku szkolnym, kandydaci w strojach sportowych i w maseczkach z zachowaniem dystansu 1,5 czekają na komisję egzaminacyjną

3.06.2020 14.00

Pływanie

test sprawności fizycznej

zbiórka na łączniku szkolnym, kandydaci w strojach sportowych i w maseczkach z zachowaniem dystansu 1,5 czekają na komisję egzaminacyjną

egzamin z pływania nie odbędzie się

- ocena umiejętności pływackich ze względu na zamknięte pływalnie będzie dokonywana na podstawie pisemnej informacji trenera/ instruktora

- kandydaci spoza SP nr 263 dostarczają informację od trenera najpóźniej do dnia egzaminu (plik do pobrania poniżej)

- dla kandydatów klas 3 SP nr 263 oceny będą wystawione przez trenerów i nie ma konieczności zgłaszania się po ich wystawienie

 

Plik do pobrania:

Informacja trenera dotycząca umiejętności pływackich kandydata do klasy 4 sportowej

 

 

 

 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

oraz postępowanie odwoławcze

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dniod dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
    7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Skan odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać go osobiście.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. o godz.13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/szkoły będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

- elektronicznie w systemie rekrutacyjnym

po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć" przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce" (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

- przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkołydo której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu (dotyczy klas I).

 

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą zamieszczone w zakładce "Rekrutacja" w dniu 12 maja 2020 r. o godz. 13.00

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

 

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

W załączeniu publikujemy NOWY harmonogram rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/22160_nowy-harmonogram-rekrutacji-do-klas-i