Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

 

INFORMACJE I PROCEDURY EGZAMINACYJNE

w Szkole Podstawowej nr 263

im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie

w czasie epidemii  COVID – 19

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  16-18.06.2020 r.

INFORMACJE WSTĘPNE

1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

 

1)      zdający- uczniowie klasy 8;

2)      osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy;

3)      inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;

            4)      pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, mundurowych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.

5.      5. Strojem obowiązującym w dniach egzaminu jest strój galowy.

6.      6. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

7.      7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopisy z czarnym wkładem), linijki (wyłącznie na matematyce).

8.      8. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

9.      9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą, którą należy postawić na podłodze przy stoliku.

10.  10. Na terenie szkoły w czasie egzaminów  nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

11.  11. Dyrektor szkoły jako przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zapewnia rezerwowych członków Zespołów Nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 

1.   1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

2.    2. Zdający przed egzaminem, w trakcie i po egzaminie, zachowują między sobą dystans społeczny, tj. odległość 1,5- 2 m.

3.    3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą, w szatni oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

4.    4. Uczniowie przybywają do szkoły z zakrytymi ustami i nosem od godziny 8.20. Zaleca się przestrzegania wyznaczonych godzin:

- klasa 8a – od godz. 8.20 do 8.30,

- klasa 8b – od 8.30 do 8.40,

- klasa 8c -  od 8.40 do 8.50.

5.    5. Uczniom  i osobom dorosłym zaangażowanym w przeprowadzenie egzaminu udostępnia się dwa wejścia do szkoły:

- wejście 1 -  dołem przez szatnię – dla uczniów z pierwszej połowy listy wg numerów w dzienniku,

- wejście 2 – drzwi boczne na łączniku od strony przedszkola – dla uczniów z drugiej połowy listy.

6.    6. Uczniowie po przyjściu do szkoły postępują zgodnie z poleceniami Dyrektora,  nauczycieli i pracowników szkoły.

7.    7. Uczniowie i osoby dorosłe zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu odkażają ręce płynem dezynfekującym.

8.    8. Po wyżej wymienionych czynnościach uczniowie kierują się do sal egzaminacyjnych. W przypadku, gdy uczniowie potrzebują pozostawić rzeczy osobiste (kurtka, torba, telefon) w szafce,  przechodzą sprawnie przez szatnię i niezwłocznie kierują się do sal:

- E8 j. polski i matematyka - wyjściem bocznym i przez parter budynku do swoich sal;

- E8 języki obce -  przez parter budynku do głównej klatki schodowej (piszący w salach 20,21,22,23,24)

- E8 języki obce -  boczną klatką schodową (piszący w salach 17,18,19).

9.    9. Uczniowie nie zmieniają obuwia.

10.  10. Zdający ponownie dezynfekują ręce przed wejściem do  sali egzaminacyjnej.

11.  11. W obecności zdającego członek zespołu nadzorującego losuje numer stolika i odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

12.  12. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi i zespołem nadzorującym zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

13.  13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

14.  14. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)   podchodzi do niego nauczyciel, aby sprawdzić poprawność kodowania lub wymienić arkusz egzaminacyjny;

2)   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

3)   wychodzi w uzasadnionych przypadkach do toalety, a fakt ten jest odnotowywany 

   w protokole przez przewodniczącego ZN;

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

15. 15. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

16. 16. Przewodniczący i członkowie Zespołu Nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu społecznego.

17. 17. Członkowie Zespołu Nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

18. 18. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

19. 19. Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, a także nosić przyłbicy powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

20.20. Należy wcześniej powiadomić dyrektora szkoły o sytuacji zdrowotnej, gdy zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Takie zgłoszenie jest niezbędne przed egzaminem, aby nie interpretować w/w objawów jako „niepokojące” co skutkuje odizolowaniem zdającego.

INFORMACJE I PROCEDURY EGZAMINACYJNE

w Szkole Podstawowej nr 263

im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie

w czasie epidemii  COVID – 19

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  16-18.06.2020 r.

INFORMACJE WSTĘPNE

1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.      Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)      zdający- uczniowie klasy 8;

2)      osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy;

3)      inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;

4)      pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, mundurowych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

4.      Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.

5.      Strojem obowiązującym w dniach egzaminu jest strój galowy.

6.      Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

7.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopisy z czarnym wkładem), linijki (wyłącznie na matematyce).

8.      Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

9.      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą, którą należy postawić na podłodze przy stoliku.

10.  Na terenie szkoły w czasie egzaminów  nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

11.  Dyrektor szkoły jako przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zapewnia rezerwowych członków Zespołów Nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

1.      Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

2.      Zdający przed egzaminem, w trakcie i po egzaminie, zachowują między sobą dystans społeczny, tj. odległość 1,5- 2 m.

3.      Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą, w szatni oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

4.      Uczniowie przybywają do szkoły z zakrytymi ustami i nosem od godziny 8.20. Zaleca się przestrzegania wyznaczonych godzin:

- klasa 8a – od godz. 8.20 do 8.30,

- klasa 8b – od 8.30 do 8.40,

- klasa 8c -  od 8.40 do 8.50.

5.      Uczniom  i osobom dorosłym zaangażowanym w przeprowadzenie egzaminu udostępnia się dwa wejścia do szkoły:

- wejście 1 -  dołem przez szatnię – dla uczniów z pierwszej połowy listy wg numerów w dzienniku,

- wejście 2 – drzwi boczne na łączniku od strony przedszkola – dla uczniów z drugiej połowy listy.

6.      Uczniowie po przyjściu do szkoły postępują zgodnie z poleceniami Dyrektora,  nauczycieli i pracowników szkoły.

7.      Uczniowie i osoby dorosłe zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu odkażają ręce płynem dezynfekującym.

8.      Po wyżej wymienionych czynnościach uczniowie kierują się do sal egzaminacyjnych. W przypadku, gdy uczniowie potrzebują pozostawić rzeczy osobiste (kurtka, torba, telefon) w szafce,  przechodzą sprawnie przez szatnię i niezwłocznie kierują się do sal:

- E8 j. polski i matematyka - wyjściem bocznym i przez parter budynku do swoich sal;

- E8 języki obce -  przez parter budynku do głównej klatki schodowej (piszący w salach 20,21,22,23,24)

- E8 języki obce -  boczną klatką schodową (piszący w salach 17,18,19).

9.      Uczniowie nie zmieniają obuwia.

10.  Zdający ponownie dezynfekują ręce przed wejściem do  sali egzaminacyjnej.

11.  W obecności zdającego członek zespołu nadzorującego losuje numer stolika i odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

12.  Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi i zespołem nadzorującym zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

13.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

14.  Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)   podchodzi do niego nauczyciel, aby sprawdzić poprawność kodowania lub wymienić arkusz egzaminacyjny;

2)   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

3)   wychodzi w uzasadnionych przypadkach do toalety, a fakt ten jest odnotowywany 

   w protokole przez przewodniczącego ZN;

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

15.  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

16.  Przewodniczący i członkowie Zespołu Nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu społecznego.

17.  Członkowie Zespołu Nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

18.  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

19.  Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, a także nosić przyłbicy powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

20.  Należy wcześniej powiadomić dyrektora szkoły o sytuacji zdrowotnej, gdy zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Takie zgłoszenie jest niezbędne przed egzaminem, aby nie interpretować w/w objawów jako „niepokojące” co skutkuje odizolowaniem zdającego.

 

Egzamin ósmoklasisty – czerwiec 2020

 

Aktualny harmonogram przeprowadzania egzaminu:

1) Termin główny

 • język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
 • matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00
 • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek)   godz. 9.00

2) Termin dodatkowy

(dotyczy uczniów, którym unieważniono egzamin lub z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminu lub jego części w terminie głównym)

 • język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
 • matematyka   - 8 lipca 2020 r. (środa ) godz. 9.00
 • język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00

Termin ogłoszenia wyników i przekazania zaświadczeń do szkół – 31 lipca 2020 r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie harmonogramów przeprowadzania egzaminów E8 

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_249720200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3a.pdf.pdf

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_250120200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%c3%b3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf.pdf

 

Egzamin ósmoklasisty – kwiecień 2020

(informacje dla uczniów i rodziców)

Harmonogram przeprowadzania egzaminu

            1) Termin główny

 • język polski - 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
 • matematyka - 22 kwietnia 2020 r. (środa) godz. 9.00
 • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) godz. 9.00

2) Termin dodatkowy (dotyczy uczniów, którym unieważniono egzamin lub z przyczyn zdrowotnych  

   lub losowych nie przystąpili do egzaminu lub jego części lub zakresu w terminie głównym)

 • języka polski - 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) godz. 9.00
 • matematyka - 2 czerwca 2020 r. (wtorek ) godz. 9.00
 • język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00

Struktura egzaminu

 1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 2. 2)Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

Do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu. Na płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań.

 1. 3)Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części i obejmuje przedmioty obowiązkowe:
  1. Język polski,
  2. Matematyka,
  3. Język obcy nowożytny.
  4. 4)Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:
   1. w przypadku arkusza z języka polskiego120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony),
   2. w przypadku arkusza z matematyki100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony),
   3. w przypadku arkusza z języka obcego90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

Zasady przeprowadzania egzaminu

 • W czasie egzaminu uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadań przez ucznia, może być unieważniony dany egzamin ósmoklasisty.
 • Na egzaminie obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych oraz korzystania z takich urządzeń w sali.
 • Uczniowie do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki – linijkę. W czasie egzaminu nie wolno korzystać z kalkulatora oraz słowników.
 • Uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 • O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, otrzymują naklejki przygotowane przez OKE i losują numery stolików, przy których będą pracować. Uczniowie powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
 • W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Uczeń sygnalizuje potrzebę wyjścia z sali przez podniesienie ręki.
 • Uczeń, który jest chory, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danego egzaminu.
 • Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.
 • Uczeń po otrzymaniu arkuszy, przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, ma obowiązek:

- zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,

- sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt    

   zadań egzaminacyjnych, (b) kartę odpowiedzi,

- sprawdzenia, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

- sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

 • Przed rozpoczęciem każdego egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE.

       Uczeń koduje zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.

Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.        

 • W przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja) czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 • Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
 • Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.
 • Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 • Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina uczniom o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (sposób zaznaczania odpowiedzi określony jest w instrukcji na 1. stronie arkusza egzaminacyjnego). Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja) oraz korzystających z arkuszy dostosowanych.
 • Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego:

                   - informuje uczniów o zakończeniu pracy,

                  - wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów

                     odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia

                     odpowiedzi na karcie),

                   - poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,

                   - poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

 • Po zakończeniu każdego egzaminu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych z kartami odpowiedzi i sprawdzają komplet materiałów. Następnie przewodniczący zezwala uczniom na opuszczenie sali.

4. Inne ważne informacje

 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 19 czerwca 2020 r. (piątek), a zaświadczenia o szczegółowych wynikach zostaną wydane 26 czerwca 2020 r.
 • Uczniowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (zgodnie z procedurami).
 • Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej -www.cke.gov.pl - w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty, dostępna jest m.in.: „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020”  

             oraz informatory wydane przez CKE.

 

Więcej informacji dostępne jest pod adresem: cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/